Insolvenční řízení MSA, a.s.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 37 INS 11635/2023- A – 5, jsme byli ustanoveni jako insolvenční správce společnosti MSA, a.s.,  IČO 451 92 270.

Dne 11. 8. 2023 se JUDr. Michal Janovec Ph.D., ohlášený společník JK Insolv, v.o.s., setkal s managementem MSA, a.s. a rovněž se seznámil s výrobním provozem MSA, a.s. V rámci jednání byly dohodnuty mechanismy výměny informací potřebných k vedení insolvenčního řízení.

Insolvenční správce v tuto chvíli sděluje, že provoz podniku MSA, a.s. je zachován a jeho aktivní řízení je i nadále v rukou managementu MSA, a.s.

Insolvenční správce současně žádá obchodní partnery MSA, a.s., aby se s případnými provozními otázkami a záležitostmi obraceli přímo na management MSA, a.s.

____________________________________________________________________________________________________

By the decision of the Regional Court in Ostrava, No. KSOS 37 INS 11635/2023- A - 5, we were appointed as the insolvency trustee of MSA, a.s., ID No. 451 92 270.
 
On August 11, 2023, JUDr. Michal Janovec Ph.D., a declared partner of JK Insolv, v.o.s., met with the management of MSA, a.s. and also familiarized himself with the production facilities of MSA, a.s. During the meeting, the mechanisms for the exchange of information necessary for the conduct of insolvency proceedings were agreed.
 
At this point in time, the insolvency trustee informs that the operations of MSA, a.s. are maintained and its active management remains in the hands of the management of MSA, a.s.
 
At the same time, the insolvency trustee asks the business partners of MSA, a.s. to contact the management of MSA, a.s. directly with any operational questions and issues.