Informace pro dlužníky

Oddlužení
Konkurs
FAQ

Oddlužení tzv. osobní bankrot

Oddlužení, které je známo pod označením osobní bankrot, je způsobem řešení úpadku dlužníka – fyzické osoby. Institut oddlužení je vlastně řešením dluhové situace pod ochranou soudu, kdy dlužník v případě plnění podmínek stanovených soudem, hradí své dluhy prostřednictvím insolvenčního správce. Aby mohlo být oddlužení schváleno, musí být dlužník schopen v průběhu jeho trvání uhradit minimálně 30 % celkové výše svých dluhů. Oddlužení může být realizováno zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Rozhodnutí o způsobu oddlužení je ponecháno na vůli nezajištěných věřitelů, kteří jej odhlasují buď na své schůzi, nebo prostřednictvím hlasovacího lístku, zaslaného ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu. Výsledek hlasování je podkladem pro další rozhodování insolvenčního soudu, který oddlužení a způsob jeho provedení schvaluje.

Co bude následovat po povolení oddlužení?

 • Očekávejte, že na adresu, kterou jste uvedli v návrhu na povolení oddlužení, Vám zašleme úvodní dopis, který bude obsahovat základní informace týkající se Vašeho insolvenčního řízení.
 • Následně Vám zašleme další dopisy se sdělením čísla účtu pro placení záloh na odměnu insolvenčního správce a informaci o datu a místě konání přezkumného jednání.
 • Po uplynutí lhůty, ve které mohou věřitelé přihlašovat své pohledávky, Vás budeme kontaktovat telefonicky či e-mailem za účelem projednání Vašich předběžných stanovisek k přihlášeným pohledávkám, potvrdíme si datum a místo konání přezkumného jednání a rovněž datum prohlídky Vašeho obydlí.
 • Na přezkumném jednání s Vámi insolvenční správce projedná stanoviska k jednotlivým přihlášeným pohledávkám, rozhodné skutečnosti pro schválení oddlužení a jeho způsobu a zodpoví Vaše případné dotazy.
 • Pokud Vám bude soudem oddlužení schváleno, bude následně probíhat insolvenční řízení individuálně podle schváleného způsobu oddlužení (splátkový kalendář nebo zpeněžení).

Pro dlužníky – poskytnutí součinnosti

Pokud byla společnost JK Insolv, v.o.s. ustanovena jako Váš insolvenční správce, žádáme Vás o součinnost spočívající v poskytnutí následujících informací:

 • Sdělte insolvenčnímu správci Vaše kontaktní údaje, tj. e-mailovou adresu a aktuální telefonický kontakt. Výše uvedené informace sdělte buď písemně na adresu sídla insolvenčního správce: Dobrovského 1310/64, Královo Pole, 612 00 Brno nebo e-mailem na adrese: info@jkinsolv.cz.
 • Pokud došlo od podání insolvenčního návrhu k jakýmkoliv změnám, zejména ve Vašem majetku, zaměstnání, bydlišti, sdělte nám tyto informace a případně doložte aktuální přehled veškerého Vašeho majetku.
 • Sdělte nám své číslo účtu spolu s informacemi o aktuálním zůstatku finančních prostředků, popřípadě číslo účtu pro zasílání soudem stanoveného výživného (do doby schválení Vašeho oddlužení plněním splátkového kalendáře máte i nadále povinnost výživné hradit Vy).

Kompletní informace týkající se Vašeho insolvenčního řízení Vám budou sděleny dopisem zaslaným na Vaši adresu uvedenou v insolvenčním návrhu.

Komunikace s insolvenčním správcem

Telefonicky nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 515 533 780, e-mailem na adrese info@jkinsolv.cz.

Úřední hodiny insolvenčního správce jsou od pondělí do čtvrtka od 09:00 do 16:00 hodin. Mimo pracovní dobu insolvenčního správce můžete kontaktovat jinými způsoby, např. e-mailem.

Telefonická komunikace s insolvenčním správcem probíhá prostřednictvím pevných linek, insolvenční správce tak nepřijímá zaslané SMS zprávy a nemůže na ně ani reagovat.

Termín osobní schůzky (jak v sídle insolvenčního správce, tak v jeho provozovnách), je třeba vždy předem telefonicky sjednat.

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení

Dlužník v průběhu trvání schváleného oddlužení musí plnit následující povinnosti:

Oddlužení plněním splátkového kalendáře

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
 • hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
 • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
 • vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, není-li insolvenčním soudem určena jiná doba předkládání (v usnesení o schválení oddlužení),
 • nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení,
 • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
 • nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit a nevytvářet nové dluhy, s jejichž úhradou by byl v prodlení,
 • bez ohledu na schválený splátkový kalendář bude insolvenčním správcem k pokynu zajištěného věřitele zpeněžován majetek, který slouží k zajištění pohledávek tohoto věřitele a je tak dána povinnost spolupracovat s insolvenčním správcem při realizaci zpeněžení.

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

 • umožnit zpeněžení majetkové podstaty (tj. např. umožnit insolvenčnímu správci přístup k majetku, který má být zpeněžen),
 • je-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dána povinnost tyto vyklidit a není-li tak učiněno dobrovolně, může se nový vlastník nemovitosti domáhat jejího vyklizení žalobou.

Jako způsob řešení úpadku je určen zejména pro právnické osoby, u nichž nejsou splněny předpoklady pro sanaci jejich fungování prostřednictvím reorganizace. Konkursní řízení spočívá v zjištění a zajištění veškerého majetku úpadce, který je následně insolvenčním správcem zpeněžen a výtěžek je poměrně rozdělen mezi řádně přihlášené věřitele. Prohlášením konkursu na majetek úpadce dochází k přechodu oprávnění nakládat s majetkovou podstatou na insolvenčního správce. Insolvenční správce tak od prohlášení konkursu vykonává zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči úpadcovým zaměstnancům jako zaměstnavatel a zajišťuje provoz úpadcova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.

Prostřednictvím konkursu je možno řešit také úpadek fyzické osoby, která nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení a která disponuje zpeněžitelným majetkem, jehož výtěžek pokryje alespoň část jejích pohledávek.

Povinnost poskytovat insolvenčnímu správci součinnost má v případě prohlášení konkursu na majetek právnické osoby statutární orgán, a to jak současný, tak bývalý.

Co bude následovat po prohlášení konkursu na majetek společnosti, jejímž jste statutárním orgánem?

 • Očekávejte, že na adresu úpadce a na Vaši adresu, uvedenou v obchodním rejstříku, bude zaslána výzva insolvenčního správce k poskytnutí součinnosti.
 • Pokud Vám zákon stanovuje povinnost s insolvenčním správcem spolupracovat, jejímu plnění se nevyhýbejte, Vaše součinnost umožní efektivní a rychlé vedení insolvenčního řízení.
 • V počátku insolvenčního řízení je nutné sdělit insolvenčnímu správci zejména existenci doposud nesplněných smluv o vzájemném plnění, jakož i existenci pohledávek za 3. osobami, které je možno vymáhat a rovněž také informace o probíhajících soudních a jiných řízeních týkajících se majetku úpadce.
 • Insolvenčnímu správci poskytněte seznam veškerého majetku úpadce a účetní agendu, případně kontakt na osobu, která potřebnými podklady a informacemi disponuje, sdělte insolvenčnímu správci také kde se veškerý majetek úpadce nachází.
 • Před přezkumným jednáním Vás budeme kontaktovat za účelem zjištění Vašeho stanoviska k přihláškám pohledávek věřitelů, které budou předmětem přezkumného jednání.
 • Neposkytnete-li k výzvě insolvenčního správce potřebnou součinnost, můžete být insolvenčním soudem předvolání k prohlášení o majetku, pokud se k tomuto nedostavíte, můžete být předvedeni.

Co bude následovat po prohlášení konkursu na Váš majetek, jste-li fyzická osoba?

 • Očekávejte, že na Vaši adresu bude zaslána výzva insolvenčního správce k poskytnutí součinnosti.
 • Nevyhýbejte se povinnosti s insolvenčním správcem spolupracovat, Vaše součinnost umožní efektivní a rychlé vedení insolvenčního řízení.
 • V počátku insolvenčního řízení je nutné sdělit insolvenčnímu správci zejména existenci doposud nesplněných smluv o vzájemném plnění, jedná se především o smlouvy o dodávkách energií, vody, plynu, mobilních a jiných služeb, pokud insolvenční správce trvání těchto smluv nepotvrdí, hrozí, že ze zákona zaniknou a služby Vám nebudou nadále poskytovány.
 • S prohlášením konkursu na Váš majetek je spojeno omezení Vašeho přístupu k bankovnímu účtu, který je bankou blokován ze zákona a nikoliv z pokynu insolvenčního správce, nemůžeme pro Vás zajistit jeho odblokování ani vyplatit finanční prostředky, které se na něm nachází.
 • Důsledkem prohlášení konkursu na Váš majetek je také omezení Vaší možnosti nakládat s účty zřízenými pro Vaše děti, ke kterým jste měli dispoziční oprávnění, také k těmto účtům již nadále nebudete mít přístup a insolvenční správce Vám nedokáže zajistit uvolnění finančních prostředků z těchto účtů.
 • Insolvenčnímu správci poskytněte seznam veškerého Vašeho majetku, případně účetní agendu či kontakt na osobu, která potřebnými podklady a informacemi disponuje, sdělte insolvenčnímu správci také existenci pohledávek za 3. osobami, které je možno vymáhat a rovněž také informace o probíhajících soudních a jiných řízeních týkajících se Vašeho majetku a sdělte, kde se Váš majetek nachází.
 • Insolvenčnímu správci sdělte název a kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele, z Vašich příjmů budou prováděny zákonem stanovené srážky.
 • Po uplynutí lhůty, ve které mohou věřitelé přihlašovat své pohledávky, Vás budeme kontaktovat telefonicky či e-mailem za účelem projednání Vašich předběžných stanovisek k přihlášeným pohledávkám, dohodnutí termínu prohlídky Vašeho obydlí a majetku a stanovení postupu v insolvenčním řízení.

Komunikace s insolvenčním správcem

Telefonicky nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 515 533 780, e-mailem na adrese info@jkinsolv.cz.

Úřední hodiny insolvenčního správce jsou od pondělí do čtvrtka od 09:00 do 16:00 hodin. Mimo pracovní dobu insolvenčního správce můžete kontaktovat jinými způsoby, např. e-mailem.

Telefonická komunikace s insolvenčním správcem probíhá prostřednictvím pevných linek, insolvenční správce tak nepřijímá zaslané SMS zprávy a nemůže na ně ani reagovat.

Termín osobní schůzky (jak v sídle insolvenčního správce, tak v jeho provozovnách), je třeba vždy předem telefonicky sjednat.

Nejčastěji kladené dotazy

Co znamená osobní bankrot?
Pojem “osobní bankrot“ se v naší společnosti používá poměrně často, je to však jen lidový název pro oddlužení. Oddlužení je jeden ze způsobů řešení úpadku, který je určen zejména pro nepodnikatele. Více informací k oddlužení naleznete zde.
Bylo mi řečeno, že se mám s otázkou obrátit na insolvenčního správce ustanoveného pro řízení. Jak zjistím jeho jméno a kontakt na něj?
Veškeré informace o konkrétním insolvenčním řízení, tedy i jméno insolvenčního správce, naleznete online v insolvenčním rejstříku Další informace o insolvenčním správci můžete podle jména vyhledat v seznamu insolvenčních správců, který je též součástí insolvenčního rejstříku.
Vzal jsem si několik půjček na domácí spotřebiče, dovolenou a mám také úvěr v bance. Promeškal jsem už placení několika měsíčních splátek, nezbyly mi na ně z výplaty žádné peníze. Jak se můžu oddlužit?
Tato situace se nazývá platební neschopností, neboť máte více věřitelů, Vaše peněžité závazky jsou déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, nejste schopen tyto závazky plnit a jste tedy v úpadku. Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka (fyzické osoby), který nemá dluhy z podnikání, oddlužením. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník a k návrhu musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku apod.). Soud posuzuje, zda je dlužníkův záměr poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 %. Více informací k oddlužení naleznete zde.
Můj zaměstnavatel je v insolvenci a dluží mi výplatu, jak mám postupovat?

Máte v zásadě dvě možnosti, a to uplatnit svou pohledávku (dlužnou výplatu) v insolvenčním řízení, nebo zvolit postup podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud budete svou pohledávku uplatňovat v rámci insolvenčního řízení, veškeré informace týkající se insolvenčního řízení můžete zjistit v insolvenčním rejstříku, kde lze také sledovat průběh celého řízení. Svou pohledávku musíte uplatnit písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními. Současně je třeba o uplatnění pohledávky vyrozumět insolvenčního správce. Náležitosti tohoto vyrozumění a jeho povinné přílohy jsou uvedeny v §§ 21a a 22 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Dobrou zprávou pro vás je, že pohledávky z pracovněprávních vztahů se uspokojují zásadně v plné výši.

Druhou možností v této situaci je postup podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je možné uplatnit u úřadu práce v místě sídla zaměstnavatele nárok na vyplacení mzdy, kterou nevyplatil zaměstnavatel. Pro další informace kontaktujte místně příslušný úřad práce.

Je rozdíl mezi insolvenčním návrhem a přihláškou pohledávky?
Insolvenčním návrhem se řízení zahajuje, přihláškou nikoliv. Chcete-li zahájit insolvenční řízení vůči Vašemu dlužníkovi, musíte podat návrh a připojit přihlášku. Podáte-li pouze přihlášku, řízení zahájeno nebude. Pokud však již bylo řízení zahájeno jiným návrhem, Vy již návrh podávat nemusíte a stačí se tedy pouze přihlásit. Přihláškou se tak Vaše pohledávka dostane do insolvenčního řízení a bude možné ji následně uspokojit.
Podal jsem přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Můžu jí ještě změnit?
Zákon připouští, aby věřitel měnil výši přihlášené pohledávky, a to až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna,. Přihlašovatel tak může reagovat na okamžitý stav, např. na to, že část pohledávky zanikla, nebo na to, že zjistil, že přihlásil více nebo méně.
Podal jsem přihlášku pohledávky, ale rozmyslel jsem si to, můžu jí vzít zpět?
Ano, věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci. Odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení namísto věřitele. Pokud se však budete zpětvzetím chtít vyhnout pokutě za to, že jste přihlásil příliš vysokou pohledávku, bude soud zkoumat, zda jste ji přihlašoval v dobré víře a zda jste svým jednáním v průběhu řízení nepoškodil ostatní věřitele. Tedy zpětvzetím přihlášky se nevyhnete případné pokutě za nesprávné přihlášení.
Soud mi povolil oddlužení, řádně teď plním splátkový kalendář a snažím se žít bez dluhů a očistit svoje jméno. Každý ale může v insolvenčním rejstříku vidět, že jsem dlužil hodně peněz. Co s tím můžu dělat?
Musíte počkat. Teprve až uplyne 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.
Jsem ručitelem svého přítele, který se nyní ocitl v insolvenci. Jeho věřitel teď po mě vyžaduje zaplacení dlužné částky, bojím se, že už nedostanu peníze od přítele zpět. Jak mám postupovat?
Insolvenční zákon řeší tuto situaci v ustanovení § 183. Jako ručitel nebo spoludlužník můžete pohledávku, která by Vám proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou prostřednictvím předepsané přihlášky. Jestliže věřitel Vámi zajištěnou pohledávku přihlásí, můžete se jí v rozsahu, v němž pohledávku uspokojíte, v insolvenčním řízení domáhat místo něj, a to bez zřetele k tomu, zda jste ji předtím sám přihlásil. V takovémto případě nemusíte ani spoléhat na aktivitu věřitele, kterému jste plnil. Návrh, aby insolvenční soud rozhodl, že vstupujete do insolvenčního řízení namísto věřitele, můžete podat sám. Plnění za dlužníka musí být před insolvenčním soudem doloženo veřejnou listinou (ustanovení § 134 o. s. ř.) nebo listinou s úředně ověřenými podpisy.
Insolvenční správce popřel mojí pohledávku. Můžu se tomuto popření nějak bránit?

Spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek jsou tzv. spory incidenčními. Incidenční spory se projednávají v rámci insolvenčního řízení, a rozhoduje tak o nich insolvenční soud. Pro jednání o incidenčních sporech ovšem neplatí ustanovení o jednání v insolvenčním řízení, přiměřeně se použijí ustanovení občanského soudního řádu.

Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Žaloba se podává vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží.